Test de Auxiliar Administrativo
O.P.E. 2003 I.C.S. - Institut Català de la Salut - 15-11-2004

 

 

1. LA NO DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE NAIXEMENT, RAÇA, SEXE, RELIGIÓ, OPINIÓ, ORIENTACIÓ SEXUAL O QUALSEVOL ALTRA CONDICIÓ O CIRCUMSTÀNCIA PERSONAL O SOCIAL, ÉS:

Un dret individual
Un deure
Un dret col-lectiu
Resultado:

2. L'ÚLTIMA REFORMA DE L'ESTRUCTURA ORGÀNICA EN L'ÀMBIT DE L'ANTENCIÓ PRIMÀRIA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT VA SER L'ANY:

1993
1997
2001
Resultado:

3. EN RELACIÓ AMB LA INFORMACIÓ QUE ELS FAMILIARS D'UN PACIENT SOL·LICITEN A L'AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LA PLANTA EN LA QUAL ESTÀ INGRESSAT EL PACIENT, ÉS CERT QUE:

a) Ha d'explicar qualsevol dada sobre la malaltia del pacient
b) No ha de parlar telefònicament amb els familiars, només amb el pacient
c) A i B son falses
Resultado:

4. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA ESTABLEIX QUE NINGÚ POT SER OBLIGAT A DECLARAR SOBRE LA SEVA IDEOLOGIA, RELIGIÓ O CREENÇA?

Sí. Si bé és cert que aquests drets, tal i com preveu el mateix article, poden modificar-se en cas de sentència ferme
Sí. Si bé és cert que en cas de declaració dels estat d'excepció i setge aquestes garanties poden alterar-se
Sí i, a més, aquest dret no pot ser alterat en cas desclaració dels estats d'excepció o setge
Resultado:

5. COM ANOMENEM A LA PERSONA QUE COMUNICA ALGUNA COSA?

Missatger
Oient
Emissor
Resultado:

 

 

 

 

6. HI HA ALGUN TÍTOL A LA CONTITUCIÓ ESPANYOLA QUE DETERMINI EL PRODEDIMENT A SEGUIR POR SER REFORMADA?

No, tal i com determina la pròpia Constitució, aquesta no pot ser reformada. Caldria elaborar-ne una de nova
Sí, el prodediment el regula el Títol X
No. La Constitució espanyola no preveu res en aquest sentit
Resultado:

7. EN RELACIÓ AMB ELS DRETS DELS CIUTADANS D'IDENTIFICAR A LES AUTORITATS I EL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOTA LA RESPONSABILITAT DELS QUALS TRAMITEN ELS SEUS PRODEDIMENTS, ÉS CERT QUE:

Tenen dret a la identificació només de les autoritats
Tenen dret a la identificació només del personal al servei de l'Administració
Tenen dret a la identificació de les autoritats i del personal al servei de l'administració
Resultado:

8. UN DRET COL·LECTIU DEL PERSONAL ESTATUTARI ÉS:

Disposar de serveis de prevenció i d'òrgans representatius en matèria de la seguretat laboral
L'acció social en els terminis i àmbits subjetius que determinin les normes, els acords o convenis aplicables
La formació continuada adequada a la funció exercida i al reconeixement de la seva qualificació professional en relació amb les funcions esmentades
Resultado:

9. LA LLIURE SINDACACIÓ ÉS:

Un dret individual
Un deure
Un dret col·lectiu
Resultado:

10. EL RÈGIM DE DRETS INDIVIDUALS DEL PERSONAL ESTATUTARI DELS SERVEIS DE SALUT ÉS APLICABLE AL PERSONAL TEMPORAL:

Si
No
Si, en la mesura que la naturalesa del dret ho permeti
Resultado:

 

 

Canal YouTube OPOSITOMANÍA

OPOSICIONES SANIDAD

www.auxiliar-enfermeria.com

CELADORES ONLINE Blog

La mayor colección de test online de profesiones sanitarias de la web

EL CELATA GARRAPATA Blog

Canal YouTube EL CELATA GARRAPATA

 

 

11. LES GERÈNCIES DELS CENTRES HOSPITALARIS GESTIONATS PER L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT DEPENEN DE:

La Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut
La Divisió d'Atenció Hospitalària de l'Institut Català de la Salut
La Divisió d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut
Resultado:

12. SEGONS L'ESTATUT MARC, ES CONSIDERA UN DRET INDIVIDUAL DEL PERSONAL ESTATUTARI:

L'activitat sindical
La lliure sindicació
La jubilació en els termes i les condicions que estableixen les normes aplicables en cada cas
Resultado:

13. LES FUNCIONS PRÒPIES D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA SEGURETAT SOCIAL GESTIONADES PER L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT AMB NOMENAMENT DEFINITIU COM A PERSONAL ESTATUTARI, ESTAN ESTABLERTES EN:

El seu contracte de treball
Les normes reglamentàries
No existeixen
Resultado:

14. DE LA DIRECCIÓ D'INFERMERIA DEPENEN:

La unitat de Treball Social
Els coordinadors mèdics
Els adjunts i supervisores
Resultado:

15. EL TÍTOL PRIMER DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA:

La Constitució espanyola no disposa de Títol primer sinó de Títol preliminar
El Títol primer de la Constitució espanyola és el Preámbul
Relaciona els drets i deures fonamentals
Resultado:

 

 

 

 

16. DEL DIRECTOR DE SERVEIS GENERALS DELS HOSPITALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT EN DEPENEN:

Les Unitats de Documentació i d'Arxiu
Les Unitats de Manteniment i de Hoteleria
Les Unitats de Gestió i de Control de personal
Resultado:

17. EN RELACIÓ AMB LA SALUT, UN DEURE DELS CIUTADANS ÉS:

Tenir cura de les instal·lacions que utilizi del sistema sanitari
No cumplir les prescripcions generals de naturalesa snitària comuns a tota la població
No responsabilizar-se de l'ús adequat de les prestacions ofertes pel sistema sanitari
Resultado:

18. ES POT COMPARTIR LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN DIFERENTS BASES DE DADES?

Sí, sempre que siguin del mateix fabricant
No
Sí, mitjançant productes programari específics
Resultado:

19. SABEU SI LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA TÉ DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRASITÒRIES, DEROGATÒRIA I FINAL?

No. Les disposicions sols estan previstes per a les normes amb rang legal
No. La Constitució Espanyola té disposicions addicionals i transitòries, però no derogatòria i final atès que no és una norma de rang legal
Sí, té 4 disposicions addicionals, 9 transitòries, 1 derogatòria i 1 final
Resultado:

20. QUAN UTILITZEM UN PROCESSADOR DE TEXTOS, EL TEXT ESTÀ JUSTIFICAT SI:

Està alineat al marge esquerre i al marge dret
Està alineat al marge esquerre
Està centrat
Resultado:

 

 

Canal YouTube EL CELATA GARRAPATA

 

 

21. ELS GERENTS DELS HOSPITALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT SÓN NOMENATS PER:

El Conseller de Salut
El director gerent de l'Institut Català de la Salud
El director del CatSalut
Resultado:

22. LA RELACIÓ ENTRE DIFERENTS TAULES EN UNA BASE DE DADES ÉS:

El catàleg de les diferents taules a les quals tenim accés
La interconexió entre diferents taules mitjançant un camp clau
La diferència entre el nombre de registres de les diferents taules
Resultado:

23. QUAN UTILIZAREM UNA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ EN EL PROGRAMA DE CORREU ELECTRÒNIC?

Quan vulguem annexar un fitxer
Quan vulguem enviar un correu a una sèrie predefinida de destinataris
Quan vulguem realitzar un seguiment sobre la lectura del correu enviat
Resultado:

24. EN RELACIÓ AMB LES FUNCIONS PRÒPIES D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA SEGURETAT SOCIAL GESTIONADES PER L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, ÉS CERT QUE:

Les funcions de l'auxiliar administratiu amb nomenament interí i les funcions de l'auxiliar administratiu amb nomenament definitiu són les mateixes
Les funcions de l'auxiliar administratiu amb nomenament interí i les funcions de l'auxiliar administratiu amb nomenament definitiu NO són les mateixes
Les funcions de l'auxiliar administratiu amb nomenament interí i les funcions dels auxiliars administratius municipals són idèntiques
Resultado:

25. ELS CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA ES CONFIGUREN EN UNITATS PRODUCTIVES DENOMINADES:

Serveis d'atenció primària
Árees de gestió
Centres d'atenció primària
Resultado:

 

 

 

 

26. EN RELACIÓ AMB LA DOCUMENTACIÓ QUE UN CIUTADÀ APORTA A L'ADMINISTRACIÓ EN UN DETERMINAT PROCEDIMENT, ÉS CERT QUE:

Només aportará originals quan hagin de figurar en el procediment
Mai es poden aportar documents en format original
Sempre s'han d'aportar els documents en format original
Resultado:   Pregunta Anulada por el Tribunal

27. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DETERMINA QUE ELS ESPANYOLS SÓN IGUALS DAVANT LA LLEI?

La Constitució espanyola no estableix el principi d'igualtat
Sí, determina a més, que no haver-hi discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social
Sí, determina a més, que poden haver discrimanacions per circumstància personal o social, sempre que aquestes siguin raonades
Resultado:

28. RECORDEU QUINA INSTÀNCIA VETLLA PEL CUMPLIMENT I LA CORRECTA INTERPRETACIÓ DE LA CONTITUCIÓ ESPANYOLA I, A MÉS, DÓNA NOM AL TÍTOL IX DE LA CONSTITUCIÓ?

El Tribunal Suprem
El tribunal Constitucional
El Defensor del Poble
Resultado:

29. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DETERMINA L'EDAT EN LA QUÈ S'ASSOLEIX LA MAJORIA D'EDAT?

Sí. I estableix que aquesta s'assoleix en arribar als 19 anys
No. La Constitució espanyola no estableix l'edat en la que s'assoleix la majoria d'edat
Sí. L'article 12 de la Constitució espanyola determina que els espanyols són majors d'edat als 18 anys
Resultado:

30. EL DIRECTOR DE LA DIVISIÓ HOSPITALÀRIA DE L'INSTITUT CATALÁ DE LA SALUT TÉ COMPETÈNCIES DE DIRECCIÓ SOBRE:

Els hospitals de l'Institut Català de la Salut i els centres integrats a la XHUP
Els hospitals de l'Institut Català de la Salut i els centres de l'àmbit d'atenció primària
Només els hospitals de l'Institut Català de la Salut
Resultado:

 

 

Canal YouTube OPOSITOMANÍA... Locos por las Oposiciones

 

 

31. EMPLENAR ELS REGISTRES, INFORMES I ALTRA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA O ADMINISTRATIVA ESTABLERTS A LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT, CENTRE O SERVEI DE SALUT, ÉS:

Un dret individual
Un deure
Cap de les respostes anteriors és correcte
Resultado:

32. UN CIUTADÀ PRESENTA EN EL REGISTRE D'ENTRADA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT UN ESCRIT DIRIGIT AL SEU DIRECTOR GERENT, ÉS CERT QUE:

No té dret a una còpia segellada del seu escrit
Té dret a una còpia segellada del seu escrit
Només té dret a una còpia segellada del seu escrit si ho presenta a l'ajuntament del seu poble
Resultado:

33. ELS CAMPS ALFANUMÈRICS SERVEIXEN PER EMMAGATZCMAR:

Només números amb els quals es puguin realitzar operacions matemàtiques
Qualsevol caràcter, ja siguin números, que no s'utilitzin en operacions matemàtiques, lletres i caràcters tipogràfics
Breus sèries d'imatges de vídeo
Resultado:

34. QUÈ ENS PERMET FER LA FUSIÓ O COMBINACIÓ DE CORRESPONDÈNCIA?

Revisar l'ortografia de dos documents simultàniament
Comparar dos o més documents
Crear, per exemple, cartes personalitzades, a partir d'un model
Resultado:

35. UN DRET INDIVIDUAL DEL PERSONAL ESTATUTARI ÉS:

La reunió
L'activitat sindical
La precepció puntual de les retribucions i indemnitzacions per raó del servei establertes en casa cas
Resultado:

 

 

 

 

36. NO ÉS UNA FUNCIÓ PRÒPIA D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA SEGURETAT SOCIAL GESTIONADAS PER L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT:

Realitzar la secretaria del servei de radiodiagnòstic d'un centre d'atenció primària
Recollir les dades personals dels pacients que acudeixen al servei d'urgències
Signar les receptes mèdiques
Resultado:

37. PEL QUE FA A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DETERMINA QUE:

La llei que reguli la seva portecció sols pot arribar a establir mesures sancionadores de caràcter administratiu
La llei que reguli la seva portecció establirá l'obligació de reparar el dany causat
La llei que reguli la seva portecció sols pot arribar a establir mesures sancionadores de caràcter penal
Resultado:

38. EL FULL DE CÀLCUL ESTÀ ORIENTAT A:

Realitzar càlculs, relacions numèriques, estadístiques...
Gestionar l'emmagatzematge de grans quantitats de registres i camps
Tractar documents de text
Resultado:

39. SABEU SI LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA RECONEIX COM A DRET FONAMENTAL LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I DIFUSIÓ DE PENSAMENTS, IDEES I OPINIONS?

Sí. L'article 20 reconeix aquest dret fonamental
No. La Constitució espanyola reconeix la llibertat d'expressió, però no com un dret fonamental
No. Aquest dret no està reconegut en la Constitució espanyola, sinò en la Llei 30/1992
Resultado:

40. ÉS UNA FUNCIÓ PRÒPIA D'UN AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES DE LA SEGURETAT SOCIAL GESTIONADES PER L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT:

Arxivar la documentació que es rebi en la seva unitat
Realitzar informes jurídics
Donar el vistiplau a la totalitat dels documents que s'envien als pacients
Resultado:

 

 

Canal YouTube EL CELATA GARRAPATA

 

 

41. SI EN UN FULL DE CÀLCUL MODIFIQUEM ALGUNA DADA, LA QUAL S'HA FET SERVIR PER A REALITZAR ALGUN TIPUS D'OPERACIÓ, PODEM DIR QUÈ:

Tots els valors calculats a partir d'aquesta dada es recalcularan automàticament
Caldrá tornar a definir els càlculs en els quals intervingui aquesta dada
Nomès s'actualitzaran els valors de les cel·les de la mateixa columna de la dada modificada
Resultado:

42. EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT ÉS UN ENS ADSCRIT A:

El Departament de Salut
El Departament de Benestar Social
L'Institut Català de la Salut
Resultado:

43. L'ADQUISICIÓ, CONSERVACIÓ I PÈRDUA DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA ESTAN REGULATS A LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA?

No. Aquests supòsits han de regular-se per llei
No. La Constitució espanyola sols regula l'adquisició de la nacionalitat
No. La Constitució espanyola sols regula la conservació de la nacionalitat
Resultado:

44. UN DEURE DEL PERSONAL ESTATUTARI ÉS:

L'enquadrament en el règim general de la seguretat social, amb els drets i les obligacions que en deriven
Ser identificats pel seu nom i categoria professional pels usuaris del Sistema Nacional de Salut
Cap de les respostes anteriors és correcte
Resultado:

45. EN RELACIÓ AMB LA SALUT, ELS CIUTADANS TENEN DRET A:

Conèixer la historia clínica de qualsevol pacient que figuri en qualsevol centre d'atenció primària
La informació sobre els serveis sanitaris als quals poden accedir
Conèixer la historia clínica de qualsevol pacient que figuri en qualsevol hospital
Resultado:

 

 

 

 

46. QUINA DE LES SEGÜENTS APLICACIONS ÉS UN GESTOR DE BASES DE DADES?

Word
Access
Les dues
Resultado:

47. ELS SERVEIS SANITARIS, ADMINISTRATIUS I ECONÒMICS I QUALSEVOL ALTRE SERVEI NECESSARI PER EL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE SALUT, ADEQUARAN LA SEVA ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT ALS PRINCIPIS DE:

Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
Eficàcia, celeritat, economia i flexibilitat
Cap de les respostes anteriors és correcta
Resultado:

48. ÉS UN DEURE DEL PERSONAL ESTATUTARI:

El descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada, les vacances periòdiques retribuïdes i els permisos en els termes que s'estableixen
Mantenir la deguda reserva i confidencialitat de la informació i documentació relativa als centres sanitaris i als usuaris obtinguda, o a la qual tingui accés, en l'exercici de les seves funcions
Cap de les anteriors es correcta
Resultado:

49. EL DRET A LA PROTECCIÓ A LA SALUT VE DETERMINAT A LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA AL TÍTOL I DELS DRETS I DEURES FONAMENTALS?

No. Aquest dret no està regulat a la Constitució espanyola
No. Aquest no és un dret encabit dins del Títol I dels drets i deures fonamentals
Sí. La Constitució espanyola recull, efectivament, aquest dret dins del Títol I
Resultado:

50. EL MÀXIM RESPONSABLE DE L'ASSISTÈNCIA CLÍNICA EN UN HOSPITAL DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ES:

El director mèdic
El director de serveis generals
El director d'Infermeria
Resultado:

 

 

El Celata Garrapata Blog

 

 

PREGUNTES DE RESERVA:

51. EL COMITÈ DE DIRECCIÓ DELS HOSPITALS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ÉS:

Un órgan col·legiat d'assesorament
Un órgan de consulta
Un órgan de direcció col·legiat
Resultado:

52. ÉS FUNCIÓ DE LA GERÈNCIA DE COMPRES I POLÍTIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT:

Gestionar i integrar les previsions de necesitats de béns i serveis
Dirigir l'elaboració del quadre de comandament de projectes d'infraestructures
Elaborar la informació necessària pel procés de negociació dels contractes de provisió de serveis amb el Servei Català de Salut
Resultado:

53. D'ACORD AMB LA LLEI GENERAL DE SANITAT, LES NORMES PREVISTES PER EVITAR L'INTRUSISME PROFESSIONAL I LA MALA PRÀCTICA SERAN APROVADES PER:

Les Corts Generals
El president de la Generalitat de Catalunya
El govern
Resultado:

54. QUAN AL RESGISTRE ES REBEN IMPRESOS JA EMPLENATS, QUINA DE LES ACTUACIONS SEGÜENTS NO HEM D'EFECTUAR?

Registrar els impresos
Comprovar que estan ben emplenats, i si no corregir-los
Explicar què es farà amb aquests documents a partir d'ara
Resultado:

55. QUIN ÉS EL CARÀCTER QUE S'HA D'UTILITZAR PER FIXAR UNA CEL·LA EN UNA OPERACIÓ D'UN FULL DE CÀLCUL?

El caràcter % (percentatge)
El caràcter $ (dólar)
No cal utilitzar cap caràcter
Resultado:

¿Quieres hacer este test en tu móvil?... PINCHA AQUÍ

    

TCAEs   Celadores   Enfermería   Cuidadores   TTS   Funerarios   OposSanidad   Opositolandia   Montalvos   InfoSACYL   Hospitalandia   ForoSanidad

    

Todos los Test Online clasificados por Servicios de Salud

    

Este sitio web emplea cookies de terceros como ayuda para prestar servicios y, al utilizarlo, estás aceptando su uso...  +INFO

Aviso Legal