Test de Celadores nº 177
I.C.S. - INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
OPE I.C.S. 2009 - 1er. Ejercicio - Mod. B - 15-05-2010

 

 

1. ÉS UN DEURE DEL PERSONAL ESTATUTARI:

La movilitat voluntària, la promoció interna i el desenvolupament professional
Ésser identificat pel seu nom i categoria professional pels usuaris del Sistema Nacional de Salut
L'activitat sindical
Disposar de serveis de prevenció i d'organs representatius en matèria de seguretat laboral
Resultado:

2. ÉS REQUISIT DE PARTICIPACIÓ EN LES CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT:

Tenir experiència professional en centres sanitaris
Estar en situació de serveis especials
Acreditar coneixements de llengua catalana
Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa
Resultado:

3. L'ATORGAMENT DEL CONSENTIMENT INFORMAT PER SUBSTITUCIÓ ES POT DONAR:

Quan la no-intervenció suposa un risc per a la salut pública
En cap cas, sempre l'ha d'atorgar el malalt
Quan el malalt, a criteri del metge responsable de l'assistència o de l'equip que l'atén, no sigui competent per entendre la informació, com a consequència de trobar-se en un estat físic o psíquic que no li permet fer-se càrrec de la seva situació
Quan la urgència no permet demores perquè pot ocasionar lesions irreversibles o perquè hi ha perill de mort
Resultado:

4. QUINS PROFESSIONALS SANITARIS TENEN ACCÉS A LA HISTÒRIA CLÍNICA?

Tots els professionals assistencials del centre implicats en el diagnòstic o tractament del malalt
Tots els professionals assistencials del centre, tot i que no estiguin implicats en el diagnòstic o tractament del malalt
Tot el personal del centre que hagi estat relacionat amb el malalt
Tots els facultatius del centre
Resultado:

5. LA SELECCIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI FIX AMB CARÁCTER GENERAL PODRÀ EFECTUAR-SE A TRAVÉS DEL SEGÜENT SISTEMA:

Concurs de mèrits
Promoció interna temporal
Concurs oposició
Comissió de serveis
Resultado:

 

 

 

 

6. QUIN D'AQUESTS DRETS INDIVIDUALS DELS EMPLEATS PÚBLICS NO ÉS CORRECTE?

L'adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
Augment de sou anual segons l'increment de l'IPC
Lliure associació professional
Vacances, descansos, permisos i llicències
Resultado:

7. QUINA DE LES SEGÜENTS MODALITATS TÉ L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER DESENVOLUPAR LES ACTIVITATS PREVENTIVES EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

Servei de prevenció propi
Servei de prevenció concertat o aliè
Mútua d'accidents laborals
Varia en funció de l'àmbit
Resultado:

8. LA JORNADA DEL PERSONAL ESTATUTARI DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT QUE PRESTA SERVEIS EN TORN FIX DE NIT ÉS DE:

1.445 h/anuals
1.499 h/anuals
1.545 h/anuals
1.599 h/anuals
Resultado:

9. LA PAUSA EN EL TRABALL TÉ LA CONSIDERACIÓ DE:

Període de descans
Temps de treball efectiu
Permís retribuït
Treball a torns
Resultado:

10. EN EXCEL UN RANG ÉS:

Una o més cel·les que formen un rectangle
Un rectangle format exclusivament per 16 cel·les
Una funció matemàtica
Una opció de menú
Resultado:

 

 

Canal YouTube OPOSITOMANÍA

OPOSICIONES SANIDAD

www.auxiliar-enfermeria.com

CELADORES ONLINE Blog

La mayor colección de test online de profesiones sanitarias de la web

EL CELATA GARRAPATA Blog

Canal YouTube EL CELATA GARRAPATA

 

 

11. EL PROCÉS DE RELACIÓ AMB L'USUARI TÉ LES SIGÜENTS ETAPES CONSECUTIVES:

Acollida, escolta i missatge de resolució
Acollida, escolta i conclusió
Acollida, conclusió i comiat
Acollida, escolta i comiat
Resultado:

12. EN RELACIÓ AMB EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT:

El director o directora gerent en forma part
El director o directora gerent és el seu secretari
El director o directora gerent no assisteix a les reunions
El director o directora gerent assisteix a les reunions amb veu però sense vot
Resultado:

13. ENTRE LES CAUSES DE PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI DE CARRERA N'HI HA UNA QUE NO ÉS CORRECTA:

Renúncia a la condició de funcionari
Adquisició de doble nacionalitat
Jubilació total del funcionari
Sanció discipliària de separació del servei que tingui caràcter ferm
Resultado:

14. UN TREBALLADOR ES TROBA EN SERVEI ACTIU QUAN ESTÀ?

En suspensió definitiva de funcions
D'alta a la borsa de selecció temporal
De baixa per incapacitat transitòria
En excedència voluntària per interès particular
Resultado:

15. SEGONS LA CONTITUCIÓ ESPANYOLA DINS DEL DRET DE PARTICIPAR EN ELS AFERS PÚBLICS ES POT INCLOURE:

El dret de reunió i de manifestació
El dret de sindicació i de vaga
El dret d'accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics
El dret de petició
Resultado:

 

 

 

 

16. ELS DOCUMENTS QUE FORMEN PART D'UN ARXIU ES PODEN TROBAR EN TRES FASES, QUE SÓN:

Fase activa, semiactiva i passiva
Fase activa, semiactiva i històrica
Fase activa, passiva i històrica
Fase activa, suspensiva i passiva
Resultado:

17. QUANTS ANYS DE SERVEIS PRESTATS S'HAN DE ACREDITAR PARA ACONSEGUIR EL NIVELL 3 DE CARRERA PROFESSIONAL?

11 anys
13 anys
16 anys
18 anys
Resultado:

18. D'ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L'ESTATUT MARC, EL PERSONAL ESTATUTARI DELS SERVEIS DE SALUT, ES CLASSIFICA SEGONS:

La funció desenvolupada
El nivell del títol exigit per a l'ingrés
El tipus de nomenament
Totes les respostes són correctes
Resultado:

19. SEGONS LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA EL DRET DE PETICIÓ ÉS UN DRET:

Fonamental
Inexistent
Actualment derogat
Absolut
Resultado:

20. UN BYTE ÉS UNA UNITAT DE CAPACITAT DE MEMÒRIA I ESTÀ COMPOST PER:

4 bits
8 bits per segon
8 bits
16 bits
Resultado:

 

 

Canal YouTube EL CELATA GARRAPATA

 

 

21. EL II ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ DE SANITAT SOBRE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL ESTATUTARI DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ESTABLEIX AMB CARÀCTER GENERAL, QUE EL PERCENTATGE DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR ÉS DE:

20%
33%
50%
80%
Resultado:

22. PER SEPARAR DOS PARÀGRAFS, EN UN DOCUMENT DE WORD, UTILITZAREM:

Un tabulador
Un sagnat
Un espai en blanc
Un salt de línia
Resultado:

23. COM A NORMA GENERAL, QUANT DE TEMPS S'HA DE CONSERVAR LA HISTORIA CLÍNICA?

Com a mínim fins a 10 anys després de la mort del pacient
Com a mínim fins a 15 anys després de la mort del pacient
Com a mínim fins a 20 anys després de la mort del pacient
Com a mínim fins a 25 anys després de la mort del pacient
Resultado:

24. QUÉ ÉS EL SOCORRISME?

És ajudar una persona ràpidament
És l'avaluació de l'estat de la víctima i l'actuació respecte d'aquestes lesions
Són exclusivament les actuacions i técniques dels socorristes facultatius
És l'actuació de salvament quan es produeixen accidents domèstics
Resultado:

25. EN UNA COL·LOCACIÓ DE MALALT EN DECÚBIT LATERAL EL ZELADOR?

Es col·locarà al costat invers del llit cap al qual es vol girar el pacient
Es col·locarà al costat del llit cap al qual es vol girar el pacient
Es col·locarà al costat inferior del llit cap al qual es vol girar el pacient
Es col·locarà al costat del llit on es vol sedestar el pacient
Resultado:

 

 

 

 

26. LA DURADA DEL PERÍODE DURANT EL QUAL ES POT PERCEBRE EL COMPLEMENT DE COSTA EN PERÍODE ESTIUENC ÉS LA SEGÜENT:

Dos mesos, com a màxim, dins del període d l'1 de juny al 30 de setembre
Tres mesos, com a màxim, dins del període d l'1 de juny al 30 de setembre
Dos mesos, com a màxim, dins del període d l'1 de juliol al 30 de setembre
Tres mesos, com a màxim, dins del període d l'1 de juliol al 30 de setembre
Resultado:

27. LA HIGIENE DE MANS S'HA DE FER AMB:

Aigua i sabó
Productes preparats amb sabó i base alcohòlica
Aigua i sabó o amb productes preparats amb base alcohòlica i emol·lients
Aigua i sabó i mai utilitzar productes preparats amb base alcohòlica i emol·lients
Resultado:

28. ÉS CAUSA DE PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI FIX:

La incapacitat transitòria
La renúncia
L'excedència voluntària per interès particular
Estar en situació de serveis especials
Resultado:

29. TENINT EN COMPTE LES NORMES DE MOBILITZACIÓ DE PACIENTS PER EVITAR LESIONS DEL ZELADOR, SENYALEU QUINA D'AQUESTES OPCIONS ÉS CORRECTA:

És preferible aixecar i estirar que lliscar i empènyer
Apropar-nos tant com sigui possible al llit del malalt mantenint la columna vertebral recta
Sempre és preferible que ho realitzi una sola persona
S`ha d'evitar realitzar l'esforç amb els músculs de les cuixes i les cames
Resultado:

30. EN LA NOSTRA BÚSTIA DE L'OUTLOK REBEM UN CORREU ELECTRÒNIC I DESPRÉS DE LLEGIR-LO VOLEM CONTESTAR EXCLUSIVAMENT AL REMITENT. QUINA OPCIÓ ÉS LA MÉS RÀPIDA?

Utilitzarem el botó "Responder"
Utilitzarem el botó "Responder a todos"
Utilitzarem el botó "Remitir"
Utilitzarem el botó "Nuevo", redacterem el missatge de resposta i en l'apartat "Para" introduirem l'adreça electrònica del remitent
Resultado:

 

 

Canal YouTube OPOSITOMANÍA... Locos por las Oposiciones

 

 

31. EN UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA ES DISTINGEIXEN TRES FASES SEQÜENCIALS:

Fase de rescat, de salvament i de socors
Fase de socors, de salvament i de rescat
Fase de socors, de rescat i de salvament, pero no cal que es produeixin totes
Fase de salvament, de rescat i de socors i s'han de produir totes
Resultado:

32. L'EPISTAXI ÉS?

Un trencament total o parcial del tòrax
Un tècnica especialitzada de necròpsia parcial
Una hemorràgia nasal
Un trencament total o parcial dels músculs
Resultado:

33. L'ESTAT S'ORGANITZA TERRITORIALMENT, SEGONS LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA EN:

Municipis, províncies, comarques i comunitats autònomes (CA)
Municipis, comarques i CA
Municipis, províncies i diputacions
Municipis, proínvies i CA
Resultado:

34. D'ACORD AMB L'ESTATUT MARC, LES RETRIBUCIONS BÀSIQUES DEL PERSONAL ESTATUTARI SÓN LES SEGÜENTS:

Sou, pagues extraordinàries i complement de destí
Pagues extraordinàries, triennis i sou
Triennis, pagues extraordinàries i complement específic
Complement específic, complement de destí i pagues extraordinàries
Resultado:

35. L'USUARI TÉ A DRET A REBRE INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS ASSISTENCIAL I L'ESTAT DE SALUT:

Però s'ha de respectar la voluntat d'una persona de no ser informada
És un dret irrenunciable
Però s'ha de respectar la voluntat de la família si la malaltia és molt greu
Sempre que el metge responsable de la seva assistència ho cregui convenient
Resultado:

 

 

 

 

36. EL DRET A VIURE EL PROCÉS DE LA MORT D'ACORD AMB EL SEU CONCEPTE DE DIGNITAT COMPORTA QUE:

El malalt només té dret a rebutjar qualsevol tractament que s'encamini a prolongar la seva vida, quan cregui que una terapèutica o intervenció pot reduir la seva qualitat de vida, fins a un grau incompatible amb la seva concepció de la dignitat de la persona
El malalt sempre té dret a rebutjar qualsevol tractament que s'encamini a prolongar la seva vida
El malalt en cap cas té dret a rebutjar qualsevol tratament que s'encamini a prolongar la seva vida, si el metge responsable de la seva assistència no ho aprova
Els familiars del malalt tenen dret a rebutjar qualsevol tractament que s'encamini a prolongar la seva vida a proposta del metge responsable de la seva assistència
Resultado:

37. QUÉ SÓN LES INFECCIONS NOSOCOMIALS?

Les infeccions produïdes per accidents laborals
Les infeccions derivades per intoxicació per gasos
Les infeccions adquirides durant l'estada en un centre hospitalari
Les infeccions adquirides durant l'estada en un centre comercial
Resultado:

38. D'ACORD AMB LA LLEI 8/2007, DE 30 DE JULIOL DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, SÓN ÓRGANS DE DIRECCIÓ DE L'INSTITUT CATALÁ DE LA SALUT:

El Consell d'Administració i el Departament de Salut
El Consell d'Administració i el director o directora gerent
El Consell d'Administració i el Consell General de Participació
El director o directora gerent i el Consell General de Participació
Resultado:

39. ELS TIPUS DE SIGNATURA ELECTRÒNICA SÓN:

Ordinària, avançada i extraordinària
Ordinària, avançada i especial
Ordinària, avançada i reconeguda
Ordinària, extraordinària i reconeguda
Resultado:

40. L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA ÉS:

Una llei ordinària
La norma institucional bàsica de l'Estat
No forma part de l'ordenament jurídic estatal
La norma institucional bàsica de Catalunya
Resultado:

 

 

Canal YouTube EL CELATA GARRAPATA

 

 

41. LA DOCUMENTACIÓ SEMIACTIVA HA DE ROMANDRE A L'ARXIU CENTRAL ADMINISTRATIU DES DEL MOMENT EN QUÈ VA SER GENERADA:

2 anys
5 anys
10 anys
15 anys
Resultado:

42. LES PERSONES PODEN PARTICIPAR EN ESTUDIS D'INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ SI:

L'equip mèdic ho creu necessari
No hi ha riscos desproporcionats respecte a altres mètodes alternatius
No hi ha un mètode alternatiu a l'experiment amb éssers humans d'eficàcia comparable
S'ha provat amb èxit amb animals
Resultado:

43. EN UN DOCUMENT D'EXCEL TENIM INTRODUÏDES XIFRES EN EL RANG B2:B10, I EN LA CEL·LA B11 VOLEM SUMAR AQUESTES XIFRES. QUINA FÓRMULA UTILIZAREM?

+(B2:B10)
=SUMA(B2:B10)
=(B1+B10)/2
=B1+B10/2
Resultado:

44. UN DELS OBJECTIUS DE L'ACREDITACIÓ DELS CENTRES SANITARIS D'ATENCIÓ AGUDA (HOSPITALS) DE CATALUNYA ÉS EL SEGÜENT:

Impulsar un procés de millora contínua de la qualitat de l'organització
L'acreditació de la competència professional dels treballadors de l'hospital
Obtenir l'acreditació ISO a la millora de la qualitat
Obtenir la nominació al millor hospital de Catalunya
Resultado:

45. LES RECLAMACIONS QUE FAN ELS USUARIS DELS SERVEIS DE SALUT, LES HEM DE CONSIDERAR, PEL QUE FA A LA QUUALITAT DEL SERVEI:

Una oportinitat per justificar que fem les coses amb qualitat
El sistema perquè el CatSalut valori la qualitat del centres sanitaris
Només un dret dels usuaris
Una oportunitat per millorar la qualitat, identificant i resolent problemes
Resultado:

 

 

 

 

46. UNA BONA TÈCNICA EN LA MOBILITZACIÓ DELS MALALTS GARANTEIX LA QUALITAT DEL SERVEI QUE EL ZELADOR ESTÀ OFERINT. HI ESTEU D'ACORD?

Sí, perquè una bona tècnica sempre farà que l'usuari se senti ben atès i estigui satisfet
Sí, perquè el zelador ha complert la seva l'obligació que és fer la seva feina tècnicament bé
No, perquè a l'usuari no li interessa la tècnica sinó que se li solucioni el problema de salut que té
No, perquè la qualitat del servei tambè depèn d'altres elements a més de la qualitat tècnica
Resultado:

47. LA MOBILITZACIÓ DE MALALTS ÉS UN FACTOR DE RISC PRESENT EN EL SECTOR SANITARI, A QUINA DISCIPLINA PREVENTIVA EN CORRESPON L'ESTUDI?

Seguretat
Higiene
Ergonomia
Totes són correctes
Resultado:

48. QUIN DELS ARXIUS SEGÜENTS NO ESTÀ INTEGRAT EN EL SISTEMA D'ARXIUS DE CATALUNYA?

Els arxius dels municipis de més de mil habitants
Els arxius diocesans i capitulars de la Església Catòlica
L'arxiu de la Corona d'Aragó
Els arxius de les universitats
Resultado:

49. SENYALEU QUIN D'AQUESTS NO ÉS UN FACTOR DE RISC ESPECÍFIC DEL LLOC DE TREBALL D'UN ZELADOR:

Exposició al làtex
Exposició a agents biològics
Soroll
Manipulació de càrregues
Resultado:

50. LA DURADA DEL PERMÍS PER DEURES INEXCUSABLES DE CARÀCTER PÚBLIC O PERSONAL ÉS DE:

1 dia de permís
El temps indispensable per gaudir-lo
2 dies si és a la mateixa localitat
Fins a 4 dies si comporta trasllat a una altra localitat
Resultado:

 

 

El Celata Garrapata Blog

 

 

51. ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DELS SERVEIS CORPORATIUS DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT HAN DE SER ESTABLERTS PER:

El director o directora gerent
El Consell d'Administració
El conseller o consellera del departament competent en matèria de salut
Els estatuts
Resultado:

52. EN ELS PRIMERS AUXILIS, PER QUÈ S'UTILITZA LA POSICIÓ DE SEGURETAT?

Per mantenir la via aèria permeable i assegurar que la llengua no causa cap obstrucció
Per mantenir la consciència de la persona
Per mantenir la via aèria impermeable i assegurar que la llengua no causa cap obstrucció
Per protegir la persona d'altres accidents
Resultado:

53. S'ADQUIREIX LA CONDICIÓ DE PERSONAL ESTATUTARI FIX PER L'ACOMPLIMENT DEL SEGÜENT REQUISIT:

Estar inscrit a la borsa de treball de l'Institut Català de la Salut
Ser nomenat per l'òrgan competent i prendre possesió
Superar el període de formació previst
Tenir 15 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa
Resultado:

54. SEGONS L'ESTATUT AUTONÒMIC DE CATALUNYA, NO SÓN DRETS EN L'ÀMBIT POLÍTIC I DE L'ADMINISTRACIÓ:

Dret a la protecció de les dades personals contingudes en els fitxers que són competència de la Generalitat
Drets de les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació
Drets de participació en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya
Drets d'accés als serveis públics i a una bona Administració
Resultado:

55. SEGONS LA CONTITUCIÓ ESPANYOLA NO ÉS UN DRET FONAMENTAL:

El dret a la propietat privada i a l'herència
El dret a la vida i a la integritat física i moral
El dret a la llibertat i a la seguretat
El dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional
Resultado:

¿Quieres hacer este test en tu móvil?... PINCHA AQUÍ

    

[Inicio] [Funciones] [Movilizaciones] [Protocolo Grúa] [Cualificación] [Foro] [Test Online] [Prevención] [Glosario] [Empleo] [OPEs] [Cursos]

    

Todos los Test Online clasificados por Servicios de Salud

 

 

El Celata Garrapata Canal YouTube

 

Vídeo-Test Online de TCAEs - El Celata Garrapata YouTube

Vídeo-Test Online de Celadores - El Celata Garrapata YouTube

 

    

Este sitio web emplea cookies de terceros como ayuda para prestar servicios y, al utilizarlo, estás aceptando su uso...  +INFO

Aviso Legal